Real Felaket

Web Sitemiden Yararlana Bilmek İçin Lütfen Üye Olunuz
Real Felaket

  Bilişim Suçlarının Türk Ceza Kanununda Cezası

  Paylaş
  avatar
  Fakelove
  G.K BAŞKANI
  G.K BAŞKANI

  Mesaj Sayısı : 145
  Kayıt tarihi : 17/06/09
  Yaş : 28
  Nerden : Nereye

  Bilişim Suçlarının Türk Ceza Kanununda Cezası

  Mesaj tarafından Fakelove Bir Paz Haz. 21, 2009 1:24 am  B?L???M SUÇUNUN TANIMI


  Bilgisayar, çevre birimleri, pos makinesi,cep telefonu gibi her türlü teknolojinin kullan?lmas? ile i?lenilen suçlard?r.
  B?L???M SUÇLARININ TÜRLER? NELERD?R?
  Suçlar?n
  türleri TCK da suç te?kil edecek tüm suçlar? kapsaya bilmekte veya bu
  suçlara zemin haz?rlamaktad?r. Suçlar?n i?leme ?ekilleri;
  Hakaret,
  küfür, kredi kart? yolsuzluklar?, sahte belge bas?m?, bilgilerin
  çal?nmas? ve buna ba?l? olarak devam edebilecek suçlar? kapsamakla,
  birlikte bunlarla s?n?rl? olmay?p, günden güne de?i?iklikler
  göstermektedir. ?l Emniyet Müdürlü?ümüz Bilgi ??lem ?ube Müdürlü?ümüz
  1999 y?l?ndan itibaren de?i?ik birimlerden ve Cumhuriyet
  Ba?savc?l?klar?ndan gelen talepler do?rultusunda çal??malar?na
  ba?lam??t?r. 1999 y?l?nda ba?layan çal??malar?m?z talebin atmas?
  nedeniyle Bilgi ??lem ?ube Müdürlü?ü içerisinde bulunan Bilgi Sistemi
  Büro Amirli?i bünyesinde çal??malar?n? sürdürmü?tür. 2002 y?l?ndan
  itibaren Emniyet Genel Müdürlü?ü bünyesinde ?nternet ve Bili?im Suçlar?
  ?ube Müdürlü?ün kurulmas? sonucu ta?ra te?kilat? olarak ?ube
  Müdürlü?ümüz içerisinde Bili?im Suçlar? Büro Amirli?i ad? alt?na
  çal??malar?n? sürdürmektedir.
  ÜLKEM?ZDE EN ÇOK KAR?ILA?ILAN B?L???M ?UÇLARINDAN ÖRNEKLER
  Ba?kalar?n?n ad?na e-mail göndererek özellikle ticari ve özel ili?kileri zedeleme.
  Ba?kalar?n?n
  ad?na web sayfas? haz?rlamak ve bu web sayfas?n?n tan?t?m? amac?yla
  ba?kalar?na e-mail ve mesaj göndermek ve bu mesajlarda da ma?dur olan
  ?ahs?n telefon numaralar?n? vermek.
  Ki?isel bilgisayarlar yada
  kurumsal bilgisayarlara yetkisiz eri?im ile bilgilerin çal?nmas? ve
  kar??l???nda tehdit ederek maddi menfaat sa?lanmas?
  ?irketlere ait
  web sayfalar?n?n alan ad?n?n izinsiz al?nmas? ve bu alan adlar?n?n
  kar??l???nda yüklü miktarlarda para talep etmek.
  Özellikle Pornografik içerikli CD kopyalamak ve satmak.
  Sahte evrak bas?m? gibi çok farkl? konular? içerebilmektedir.
  NOT:
  Unutmay?n bu tür suçlar?n tek ma?duru siz de?ilsiniz. Kar??la??lm??
  olan durumdan utanmadan tüm deliller ile birlikte en yak?n Cumhuriyet
  Ba?savc?l???na ba?vurunuz.
  B?L???M SUÇU ?LE KAR?ILA?TI?INIZDA YAPAB?LECEKLER?N?Z
  Yasad??? siteler (web sayfalar?) ile ilgili ?ikayetlerinizi 155@iem.gov.tr adl? e-mail ihbar adresine bildirebilirsiniz.
  ?ahs?n?z
  ile ilgili ?ikayetçi oldu?unuz konular ile ilgili elde edebildi?iniz
  tüm deliler ile birlikte en yak?n Cumhuriyet Ba?savc?l???na müracaat
  ederek ?ikayetçi olabilirsiniz.
  ?l Emniyet Müdürlü?ümüz taraf?ndan yürütülmekte olan tüm tahkikatlarda Savc?l?k talimat? veya Mahkeme karar? esas al?nmaktad?r.
  ?ikayetçi
  oldu?unuz konular ile ilgili olarak yap?lacak çal??ma neticesinde
  ISP(?nternet Servis Sa?lay?c?n?n) yurt d???nda bulunmas? durumunda Adli
  Makamlar taraf?ndan yap?lacak olan Adli ?stinabe ile konunun takibi
  yap?labilmektedir.
  B?L???M SUÇLARI ?LE ?LG?L? OLARAK MA?DUR OLMADAN ÖNCE YAPILAB?LECEKLER?N?Z
  ?irketinize
  veya ?ahs?n?za ait önemli bilgilerinizin yer ald??? bilgisayar?n?z ile
  özel güvenlik önlemleri almadan internete ba?lanmay?n?z.
  ?nternet ortam?nda %100 güvenli?in hiçbir zaman sa?lanamayaca??n? unutmay?n!
  Özellikle Chat ortam?nda bilgisayar?n?za sald?r?labilece?ini;
  Chat
  de tan??t???n?z ki?ilere ?ahs?n?z, aileniz, adres, telefon, i?iniz v.s.
  konularda ?ahsi bilgilerinizi vermemeniz gerekti?ini unutmay?n!
  ?nternet ortam?nda tan??t???n?z ki?ilere kredi kart? bilgilerinizi vermeyin.
  ?nternet
  üzerinden yap?lan yaz??malar?n?zda kar??n?zdaki kurumlarla özel bir
  yöntemle yaz??man?zda fayda olacakt?r. Bu ?ekilde sizin ad?n?za
  birlikte ticaret yapt???n?z ?irketlere as?ls?z bilgiler veya sizi
  kötüleyici bilgiler gönderilse bile kar?? taraf bunun sizden
  gelmedi?ine emin olacakt?r.
  B?L???M SUÇLARI ?LE YAPILAN ÇALI?MALARIN HUKUK? DAYANAKLARI
  Bilgisayar Yoluyla Doland?r?c?l?k TCK 503-507: Doland?r?c?l?k ve ?flas
  Bilgisayar Yoluyla Sahtecilik TCK 316-368: Sahtecilik Suçlar?
  Kanunla Korunmu? Bir Yaz?l?m?n ?zinsiz Kullan?m? 5846'nolu Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK)
  Yasad??? Yay?nlar TCK 125-200: Devletin ?ahsiyetine kar?? cürümler;
  TCK 480-490: Hakaret ve Sövme Cürümleri
  TCK
  426-427: Halk?n ar ve haya duygular?n? inciten veya cinsi arzular?
  tahrik eden ve istismar eder nitelikte genel ahlaka ayk?r?: ve di?er
  anlat?m araç ve gereçleri.
  Bilgisayar Sistemlerine ve Servislerine Yetkisiz Eri?im ve Dinleme "Bili?im Alan?nda Suçlar TCK 525a, b, c ve d". Maddeleridir.
  YEN? TCK'DA B?L???M SUÇLARI

  1
  Nisan 2005 tarihinde yürürlü?e girecek olan yeni TCK'n?n kapsam?nda,
  bili?im sistemlerine kar?? i?lenen suçlar? da gerekçeleriyle birlikte
  yer al?yor.


  Bili?im sistemine girme, sistemi
  engelleme,bozma, verileri yok etme veya de?i?tirme, tüzel ki?iler
  hakk?nda güvenlik tedbiri uygulanmas?, banka ve kredi kartlar?n?n
  kötüye kullan?lmas? kapsam?ndaki suçlar? tan?mlayan kanun maddeleri
  TCK'n?n 243 -246.maddelerinde yer al?yor.

  Bili?im sistemine girme

  MADDE
  243. - (1) Bir bili?im sisteminin bütününe veya bir k?sm?na, hukuka
  ayk?r? olarak giren veya orada kalmaya devam eden kimseye iki y?la
  kadar hapis veya adli para cezas? verilir.

  (2) Yukar?daki
  f?krada tan?mlanan fiillerin bedeli kar??l??? yararlan?labilen
  sistemler hakk?nda i?lenmesi hâlinde, verilecek ceza yar? oran?na kadar
  indirilir.

  (3) Bu fiil nedeniyle sistemin içerdi?i veriler yok olur veya de?i?irse, iki y?ldan dört y?la kadar hapis cezas?na hükmolunur.

  Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya de?i?tirme

  MADDE
  244. - (1) Bir bili?im sisteminin i?leyi?ini engelleyen, bozan, sisteme
  hukuka ayk?r? olarak veri yerle?tiren, var olan verileri ba?ka bir yere
  gönderen, eri?ilmez k?lan, de?i?tiren, yok eden kimseye bir y?ldan üç
  y?la kadar hapis cezas? verilir.

  (2) Bu fiillerin bir banka
  veya kredi kurumuna ya da bir kamu kurum veya kurulu?una ait bili?im
  sistemi üzerinde i?lenmesi hâlinde, verilecek ceza yar? oran?nda
  art?r?l?r.

  (3) Yukar?daki f?kralarda tan?mlanan fiillerin
  i?lenmesi suretiyle ki?inin kendisinin veya ba?kas?n?n yarar?na haks?z
  bir ç?kar sa?lamas?n?n ba?ka bir suç olu?turmamas? hâlinde, iki y?ldan
  alt? y?la kadar hapis ve be?bin güne kadar adli para cezas?na
  hükmolunur.

  Banka veya kredi kartlar?n?n kötüye kullan?lmas?

  MADDE
  245. - (1) Ba?kas?na ait bir banka veya kredi kart?n?, her ne suretle
  olursa olsun ele geçiren veya elinde bulunduran kimse, kart sahibinin
  veya kart?n kendisine verilmesi gereken ki?inin r?zas? olmaks?z?n bunu
  kullanarak veya kulland?rtarak kendisine veya ba?kas?na yarar sa?larsa,
  üç y?ldan alt? y?la kadar hapis cezas? ve adli para cezas? ile
  cezaland?r?l?r.

  (2) Sahte olu?turulan veya üzerinde sahtecilik
  yap?lan bir banka veya kredi kart?n? kullanmak suretiyle kendisine veya
  ba?kas?na yarar sa?layan ki?i, fiil daha a??r cezay? gerektiren ba?ka
  bir suç olu?turmad??? takdirde, dört y?ldan yedi y?la kadar hapis
  cezas? ile cezaland?r?l?r.

  Tüzel ki?iler hakk?nda güvenlik tedbiri uygulanmas?

  MADDE
  246. - (1) Bu Bölümde yer alan suçlar?n i?lenmesi suretiyle yarar?na
  haks?z menfaat sa?lanan tüzel ki?iler hakk?nda bunlara özgü güvenlik
  tedbirlerine hükmolunur
   Forum Saati Perş. Ocak 17, 2019 11:15 am